Etik İlkeler Yönetmeliği

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1-

(1) Bu yönetmeliğin amacı Parti tüzel kişiliğini oluşturan tüm organlar ve üyeler nezdinde etik kültürünü yerleştirmek için parti organlarında görev alanların ve üyelerin uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemektir.

DAYANAK

MADDE 2-

(1) Bu Yönetmelik, Tüzüğün 4 üncü maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 3-

(1) Bu Yönetmelikte geçen:

  1. b) Parti: Demokrasi ve Atılım Partisini,
  2. c) Program: Demokrasi ve Atılım Partisi Programını,
  3. d) Tüzük: Demokrasi ve Atılım Partisi Tüzüğünü,
  4. e) Parti Yetkilisi: Parti organlarında görev alan kişileri,
  5. f) Parti Üyeleri: Demokrasi ve Atılım Partisi üye sicilinde kayıtlı bulunan üyeleri

ifade eder.

BÖLÜM II

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE EĞİTİMİ

GENEL İLKELER

MADDE 4-

(1) Partinin tüm organlarında görev alan yetkilileri ve üyeleri görevlerinin ifasına ilişkin işlem, karar, icra ve davranışlarında, delegelik, parti organlarında görev alma ile yerel ve genel seçimlerde adaylık gibi seçme ve seçilme süreçlerinde, seçim çalışmalarında, diğer siyasi partiler ve medya ile ilişkilerinde ve sosyal medya etkinliklerinin yürütülmesinde Anayasa, yasalar ve diğer mevzuatın yanı sıra etik ilke ve değerlere uygun davranırlar.

(2) Parti yetkilisi ve üyeleri tüm iş ve işlemlerinde yasallık, adalet, ayrımcılık yapmama, kapsayıcılık, hesap verebilirlik, eşitlik, dürüstlük ve liyakat ilkeleri doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdürler.

 (3) Parti yetkilisi ve üyeleri Parti programı ve tüzüğündeki amaç ve ilkelere uygun davranır, ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve Partinin hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler, haksız kazanç sağlayamaz ve görevlerini kötüye kullanamazlar.

(4) Parti yetkilisi ve üyeleri Parti üyesi olan veya olmayan tüm kişilere karşı sabırlı, nazik, saygılı ve güler yüzlü davranırlar.

 (5) Etik ilke ve değerlere dayanan bir Parti kültürü oluşturulması amacıyla Parti içi eğitim programlarında etik davranış ilkelerine yer verilir.

HALKA HİZMET BİLİNCİ

MADDE 5-

(1) Herhangi bir kişi veya grubun çıkarına değil halka hizmet etmenin bilinciyle, Parti yetkilileri ve üyeleri çalışmalarında halkın günlük yaşamını kolaylaştıran, ihtiyaçları en hızlı, etkili ve verimli biçimde karşılayan, halkın memnuniyetini arttıran çözümlere odaklanır.

SAYGINLIK, GÜVEN VE DÜRÜSTLÜK

MADDE 6-

(1) Parti yetkilileri ve üyeleri halkın güven duygusunu zedeleyen, şüphe uyandıran ve adalet ilkesini zedeleyen davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar. Halka güven verecek şekilde davranırlar ve görevlerinin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla da gösterirler.

(2) Parti yetkilileri ve üyeleri keyfi, ayrımcı, ötekileştiren, baskıcı, hakaret ve tehdit içerikli eylem ve söylemlerde bulunamaz, bulunulmasına müsaade etmezler.

(3) Parti yetkilileri ve üyeleri görevlerini yerine getirirken Parti programı, tüzüğü ve Parti organlarının yazılı ve sözlü açıklamalarıyla çelişen Partiyi bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat ve girişimler ile aldatıcı ya da gerçek dışı beyanlarda bulunamazlar.

(4) Parti yetkilileri ve üyeleri hiçbir kişi ve konu hakkında açık ve kesin kanıtlara dayanmayan iddia ve yorumlarda bulunamaz, basın, yayın ve sosyal medya üzerinden bu tür iddia ve yorumları yayamaz ve paylaşamazlar.

KAYIRIMCILIK YAPMAMA

MADDE 7-

(1) Parti yetkilileri ve üyeleri görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine etik dışı aracılıkta bulunamazlar; akraba, eş, dost veya diğer tanıdıklarını kayıramaz; herhangi bir nedenle ayrımcılık yapamazlar.

ŞEFFAFLIK, TARAFSIZLIK VE BİLGİ VERME

MADDE 8-

(1) Parti yetkilileri ve üyeleri iş ve işlemlerinde dil, din, mezhep, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet, bölgecilik ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı ve kısıtlayıcı eylem ve söylemler ile fırsat eşitliğini engelleyen davranış ve uygulamalarda bulunamazlar.

(2) Parti yetkilileri görevlerini hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak hesap verebilir ve şeffaf bir şekilde yerine getirirler.

(3) Parti yetkilileri halkın ve üyelerin bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olurlar, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi talep etmesi durumunda, kişisel veri güvenliği ve ilgili mevzuat ve Parti’nin düzenlemeleri aksini gerektirmediği sürece istenilen bilgi veya belgeleri kendileri ile paylaşırlar.

SAVURGANLIKTAN KAÇINMA VE TUTUMLULUK

MADDE 9-

(1) Parti yetkilileri ve üyeleri Parti bina ve taşıtları ile diğer mal ve kaynaklarının kullanımında seçim kampanyaları da dahil olmak üzere savurganlıktan kaçınır, Parti imkanlarını kullanırken Partinin belirlediği kurallara uygun şekilde etkin, verimli ve tutumlu davranırlar.

(2) Parti yetkilileri ve üyeleri Parti bina ve taşıtları ile diğer mal ve kaynaklarını Parti amaçları ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar, bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar.

ÇIKAR ÇATIŞMASINDAN KAÇINMA

MADDE 10-

(1) Parti yetkililerinin yetkilerini kullanırken veya görevlerini yaparken tarafsız ve objektif şekilde olmalarını etkileyen ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulundukları diğer kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat ile onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükler benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları halini ifade eden çıkar çatışması konusunda dikkatli davranırlar.  Çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atmakla birlikte, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu Partinin yetkili organlarına bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar.

HEDİYE ALMA, MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI VE MAL BİLDİRİMİ

MADDE 11-

(1) Parti yetkilileri tarafsızlıklarını, performanslarını, kararlarını ve görevlerini yapmayı etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, yürüttükleri görev ile ilgili iş, hizmet veya menfaat ilişkisi içinde bulundukları gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi ya da kuruluşlar için doğrudan veya dolaylı olarak ya da aracı eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar.

(2) Parti yetkilileri parti kaynaklarını kullanarak hediye ya da başkaca menfaatler sağlayamazlar, görev ve hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları veremezler ve hiçbir gerçek veya tüzel kişiye belirli gün, tören ve kutlama dışında çelenk veya çiçek gönderemezler.

(3) Mal bildiriminde bulunması gereken parti yetkili ve üyeleri mal bildirimlerini Partinin mal bildirim yönetmeliği hükümlerine göre verirler.   

YETKİLİ MAKAMLARA BİLDİRME

MADDE 12-

(1) Parti yetkilileri ve üyeleri Partinin amaç, misyonu ve etik ilke ve değerlerine uygun olmayan iş ve işlemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği her türlü önlemi zamanında almak ve uygulamak durumundadırlar.

(2) Parti yetkilileri ve üyeleri kendilerinden yasadışı veya etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan ahlak dışı uygulamalarda bulunmalarının talep edilmesi halinde ya da faaliyetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduklarında veya böyle bir eylemi gördüklerinde durumu derhal Parti yetkililerine bildirirler. Parti yetkilileri tarafından böyle bir bildirimde bulunanların kimliği gizli tutularak ve bu kişilere herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirler alınarak, konu ile ilgili tüzük ve yönetmeliklerde öngörülen hükümlerin uygulanması için, hukuki süreçler zaman geçirilmeden başlatılır.

BÖLÜM III

SON HÜKÜMLER

YÜRÜRLÜK

MADDE 13-

(1) Bu Yönetmelik Genel Merkez Yönetim Kurulunun 09.03.2020 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

YÜRÜTME

MADDE 14-

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Merkez Yönetim Kurulu yürütür.