DEVA Partisi'nden 'Afet Yönetimi Eylem Planı'

20-09-2021
DEVA Partisi'nden 'Afet Yönetimi Eylem Planı'

DEVA Partisi‘nin seçimden sonraki ilk 90 ve 360 günde uygulamaya koyacağı afet yönetimi eylem planı açıklandı.

Eylem planının ayrıntıları şöyle:

DEVA Partisi’nin 54 Maddelik Afet Eylem Planı

İktidarımızın ilk 90 ve 360 gününde uygulamaya başlayacağımız politikaları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyoruz. Afet yönetimine ilişkin kısa sürede atacağımız adımları ‘Afet Eylem Planı’mızda belirledik.

‘Afet Eylem Planı’yla felaketlerin etkisini en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Afet öncesine, afet anına ve afet sonrasına bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz.

Partimizin Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı ile Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanlığı’nın birlikte hazırladığı plan 54 maddeden oluşuyor.

Planın içeriğinde neler var?

Hiçbir afete hazırlıksız yakalanmak gibi bir lüksümüz olmadığının bilincindeyiz. Binalarını afete dirençli hale getirenlere özendirici teşvikler sunacağız. Orman yangınlarının etkisini en aza indirmek amacıyla ‘Havadan Erken Müdahale ve Kurtarma Filosu’nu hızlıca kuracağız. Tüm afetleri DASK kapsamına alacağız.

Afet öncesinde risklerin belirlenmesi ve azaltılması için yerel yönetimlere düşen sorumlulukların farkındayız. Bu amaçla belediyeleri risk haritaları hazırlamakla yükümlü kılacağız. İmar planlarının risk haritalarına uyumlu olmasını yasal zorunluluk haline getireceğiz.

İstanbul’da insan hayatını ve şehri korumanın bir beka meselesi olduğuna inanıyoruz. ‘Hayat İstanbul’ projemizle kentsel dönüşümü felaketlere ilişkin riskleri bertaraf etmek amacıyla planlayacağız. Şehre uygun şehir planlama, mühendislik ve finans olanaklarını sağlayacağız.

Bu kapsamda,

DEVA iktidarının ilk 90 gününde şu politikaları uygulayacağız:

 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD’ı yeniden yapılandıracağız.
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerini yeniden yapılandıracağız.
 • Uluslararası normlarda Afet Veri Tabanı kuracağız.
 • Belediyelere yerel afet tehlikesi ve risk haritalarının hazırlama yükümlülüğünü getirdiğimiz gibi bununla birlikte önlerine Risk Azaltma Hedefi koyacağız.
 • Yeni baştan Afet Risk Azaltma Planları hazırlayacağız.
 • Sektörel Afet Risk Azaltma programları geliştireceğiz.
 • Tüm afet ve acil durumlar için tahmin ve erken uyarı sistemleri geliştireceğiz.
 • Yetkin Mühendislik Sistemi uygulamasına geçeceğiz.
 • Tarihi ve kültürel mirasın afetlere karşı korunması için seferber olacağız.
 • Orman yangınları ile mücadelede Havadan Erken Müdahale ve Kurtarma Milli Filosu’nu kuracağız.
 • Yanan orman alanlarını rehabilite ederek imara açılmasını yasaklayacağız.
 • Muhtarların Afet Yönetiminde oynayacakları rolleri belirleyecek ve köylerine ihtiyaca göre araç gereç tahsis edeceğiz.

DEVA iktidarının ilk 360 gününde şu politikaları uygulayacağız:

 • Afet Yönetimi Politikalarını ulusal kalkınma ile afetler arasındaki ilişki çerçevesinde gözden geçireceğiz.
 • Afet yönetimini doğa, insan, teknoloji kaynaklı veya hibrit tüm afet tehlike ve risklerini dikkate alan bir yaklaşımla yapacağız.
 • Afet yönetiminde AFAD’ın rolünü yeniden tanımlarken afet mücadelesindeki diğer paydaşları güçlendireceğiz.
 • Afet risklerinin ve afetlerin yönetilmesini bölgesel ve yerel kademelendirmeyle ‘yerinden yönetim’ ilkesine uygun olarak yeniden ele alacağız.
 • Afet yönetiminde uzmanlaşmayı esas alan kariyer sistemini kuracağız.
 • Afet ve acil durumlar konusunda Türkiye’nin risk haritası ile bağlantılı olarak araştırmacı akademisyenlere AR-GE destekleri sağlayacağız.
 • Afet Çerçeve Kanunu çıkartarak afet hukuku bağlamında afet mevzuatını tüm yönleriyle yeniden düzenleyeceğiz.
 • Genel yaklaşım olarak afet yönetimini etkisizleştiren İmar afları çıkarılmasına son vereceğiz. Binalarını afete dirençli hale getirenlere özendirici teşvikler eşliğinde zamansal hedefler tanımlayacağız.
 • Risk yönetimi ve afet süreçlerine etkin müdahale sonucu doğuracak projeleri geliştiren belediyelere hibe tahsisi yapacak, tahsis edeceğimiz ek bütçeleri projelerin ilerlemesi paralelinde serbest bırakacağız.
 • Afet Yönetimi Bilgi ve Karar Destek mekanizmalarını geliştireceğiz
 • Yapı Denetim Sistemini gözden geçireceğiz.
 • Yapı malzemelerinin üretim ve uygulama safhalarında yapılan denetimlerin Yapı e-Kimlik Belgesi’nde yer almasını sağlayacağız.
 • Kentsel dönüşüm yerine Kentsel Yenilenme anlayışını hâkim kılacağız.
 • HAYAT İSTANBUL Projesini başlatacağız.
 • Köysel (Kırsal) Yenilenme çalışmalarını başlatacağız.
 • Afet sonrası kalıcı konutlar için imkân sağlama yaklaşımını tedricen terk ederek afet olmadan Kentsel/Kırsal Yenilenme için yeterli bütçe ayıracağız.
 • Afetlere karşı kritik altyapı ve tesislerinin korunmasını (rehabilitasyonunu) sağlayacağız.
 • Sismik izolasyon teknolojisinin kullanılmasının yaygınlaştırılması üzerinde duracağız.
 • Yapı Muayene Sistemi kuracağız.
 • Afet zararlarının önlenmesine yönelik gerekli kaynağı temin edeceğiz.
 • DASK'ı tüm afet türlerini ve konut harici kayıpları da kapsayacak şekilde geliştireceğiz.
 • Afet Müdahale Sistemini yeniden düzenleyeceğiz.
 • Doğal afet dışında kalan olağanüstü durumlardaki Kriz Yönetimi gereksinimini Bütünleşik Afet Yönetimi yaklaşımıyla aşacağız.
 • Afet yönetimi ile iç içe geçmiş savaş ve seferberlik durumunda yapılacak bir kısım sivil savunma kabul edilen faaliyetlerin düzenlenmesini gözden geçireceğiz.
 • Afet ve Acil Durum hallerinde medyanın doğru ve güvenli bilgiye ulaşmasını sağlayacağız.
 • Afet ve acil durumlarda devreye hızla girecek Güvenli Haberleşme Sistemleri kuracağız.
 • İkaz alarm yayını yapabilen ikaz ve uyarı sistemlerini ülke genelinde uygulamaya alacağız.
 • İtfaiye teşkilatlarını merkezi ve yerel düzeyde yeniden yapılandıracağız. Bu yönde İtfaiyecilik Meslek Kanunu çıkarılmasını tartışmaya açacağız.
 • Afet ve acil durumlarda görevli gönüllü arama-kurtarma personel sayısını başta İtfaiye Teşkilatı ile ilişkili olmak üzere yerel yönetimler, Kızılay ve uygun STK’lar üzerinden artıracağız.
 • Sivil toplumun gelişmesi ve gönüllü katılımları artırıcı yönde yasal düzenleme yapacağız, teşvik ve destekler uygulayacağız.
 • Toplumun her kesiminde afet becerisi oluşturmak için seferberlik ilan edeceğiz.
 • Merkezi ve Bölgesel Afet Eğitim Merkezleri kuracağız.
 • Sivil toplum kuruluşlarının afet ve acil durum yönetimine dair hizmet standartlarını ve akreditasyon esaslarını yeniden belirleyeceğiz.
 • KOBİ’ler başta olmak üzere tüm sanayi işletmelerinin ve işyerlerinin başta teknoloji kaynaklı olmak üzere afetlere hazırlanmasını sağlayacağız.
 • Hasar tespit çalışmalarının standart bir yöntemle uygulanmasını sağlayacağız.
 • Afet sonrası hak sahipliği kavramını yeniden düzenleyeceğiz.
 • Afet sonrası Psikososyal Destek Çalışmalarını yeniden düzenleyeceğiz.
 • Özel ihtiyaç ve özel ilgi gerektiren birey grupları için düzenlemeler yapacağız.
 • Afet öncesi ve sonrası kullanılabilir teknolojiler ve bu alanda faal “Start-up’lar” için tematik destek sağlayacağız.
 • Afet sonrasında eğitim sisteminin aksamaması için AFET-EY yapılanmasını kuracağız.
 • Afetlere sebebiyet veren suç tiplerinde caydırıcı ve etkin ceza ve infaz sistemi getireceğiz.
 • Mavi Marmara Projesi ile Türkiye’nin göz bebeği Marmara Denizini gelecek kuşaklara temiz devredeceğiz.
 • Muhtarların Afet Yönetiminde oynayacakları rolleri belirleyecek ve köylerine ihtiyaca göre araç gereç tahsis edeceğiz.

 

 

 

 

SONRAKİ HABER

DEVA Partisi: ‘Silahlı terör örgütü yargılamalarının geldiği vahim tablo: 1.576.566 soruşturma!’

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


          

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

20-09-2021